Skocz do zawartości

Adamiakowa

Użytkownicy
 • Zawartość

  2
 • Rejestracja

 • Ostatnio

Reputacja

0 Neutralny

O Adamiakowa

 • Ranga
  Nowy na forum
 1. Adamiakowa

  Octave

  "main.m" x = 1; s = 0; m = 0.01; i = 0; while(x > m) i = i + 1; x = 1 / (i^2-0.5); s = s + x; end indeks=i y=@(x) 2*sin(4*x); xp = -1; xk = 5; tol = 5; wynik = quad(y, xp, xk, tol) x = [-2:0.1:2]; [y] = fun1(x); figure(1); plot(x,y,'r'); i osobna "fun1" function [y] = fun1(x) s = size(x); s = s(2); for i = 1:s if x(i) < 0 y(i) = sin(x(i)^5); else y(i) = x(i)^3-sqrt(x(i)); end end endfunction
 2. Adamiakowa

  Octave

  Czy składnia tego będzie działać też na starszych wersjach Octave'a? Zad 1 Utworzyć tablicę przechowującą sumy cząstkowe szeregu ∑(n=1,10) n. % Zad 1 disp("# Zad 1") A = []; s = 0; for i = 1:10 s = s + i; A(i) = s; end wynik = A Zad 2 Rozwiązać układ równań: x1 +2x2 -x3 +3x4 = 7 -3x1 + x2 + x4 = 0 2x1 + x2 +x3 = 7 x1 - x2 +x3 + x4 = 1 % Zad 2 disp("# Zad 2") R = [1 2 -1 3 -3 1 0 1 2 1 1 0 1 -1 1 1]; W = [7; 0; 7; 1]; wynik = R\W Zad 3 Przy pomocy wbudowanej funkcji quad obliczyć całkę ∫(1,2) sin(x)+x z dokładnością do 3 miejsca po przecinku. % Zad 3 disp("# Zad 3") xp = 1; xk = 2; tol = 3; wynik = quad('fun1', xp, xk, tol) %xp, xk przedziały całkowania %tol dokładność Do tego oddzielna funkcja: function [y] = fun1(x) y = sin(x) + x; endfunction Zad 4 Napisać funkcję liczącą silnię liczby naturalnej n, korzystając z definicji silni i wywołać ją dla dowolnego n. % Zad 4 disp("# Zad 4") n = 6 wynik = silnia(n) Do tego oddzielna funkcja: function [k] = silnia(n) k = 1; for i = 1:n k = k * i; end endfunction main % Zestaw 1 % Zad 1 disp("# Zad 1") A = []; s = 0; for i = 1:10 s = s + i; A(i) = s; end wynik = A % Zad 2 disp("# Zad 2") R = [1 2 -1 3 -3 1 0 1 2 1 1 0 1 -1 1 1]; W = [7; 0; 7; 1]; wynik = R\W % Zad 3 disp("# Zad 3") xp = 1; xk = 2; tol =3; wynik = quad('fun1', 1, 2, 2) %xp, xk przedziały całkowania %tol dokładność % Zad 4 disp("# Zad 4") n = 6 wynik = silnia(n) do tego oddzielnie funkcja fun1(x) oraz silnia(n) %Obliczanie funkcji function k = fun1(x) k = (x.^3 + x.^2 - 3.*x - 3) ; endfunction %porównywanie function k = porownaj (a,b) if(a<b) k=-1; elseif(a>b) k=1; else k=0; end endfunction %macierz randomowa function s = macierz (n) A = round(10*rand(n)) suma = 0; k = 1; while (k <= n) suma = suma + A(k,k); k = k + 1; endwhile s = suma; endfunction Zad 1 Dla macierzy A = [1 2 3; 1 0 2] i dowolnie stworzonych przez siebie macierzy B i C wykonać: a) mnożenie tablicowe macierzy A i B, b) mnożenie macierzowe macierzy A i C. % Zad 1 disp("# Zad 1") A = [1 2 3; 1 0 2]; B = [2 4 5; 2 1 5]; C = [2 4; 5 3; 9 3]; disp("# a") wynik = A .* B disp("# b"); wynik = A * C Zad 2 Dla szeregu ∑(n=1,∞) 1/n*sqrt(n) podać indeks liczby, której suma cząstkowa jest mniejsza od 0.001. % Zad 2 disp("# Zad 2") x = 1; s = 0; m = 0.001; i = 0; while(x >= m) i = i + 1; x = 1 / (i * sqrt(i)); s = s + x; end indeks = i wynik = s Zad 3 Narysować wykres funkcji f(x)=sin(x)+cos(2x) w przedziale <0,8π> zielonymi gwiazdkami. % Zad 3 disp("# Zad 3") x = 0:0.1:8*pi; y = sin(x) + cos(2*x); plot(x,y,'g*'); title("sin(x)+cos(2x)"); xlabel('x'); ylabel('y'); Zad 4 Napisać funkcję obliczającą ciąg Fibonacciego i wywołać ją dla n = 20. % Zad 4 disp("# Zad 4") n = 20 wynik = fib(n) Do tego oddzielna funkcja: function [f] = fib(n) if(n <= 0) f = 0; elseif(n == 1) f = 1; else f = fib(n-1) + fib(n-2); end endfunction main % Zestaw 2 % Zad 1 disp("# Zad 1") A = [1 2 3; 1 0 2]; B = [2 4 5; 2 1 5]; C = [2 4; 5 3; 9 3]; disp("# a") wynik = A .* B disp("# b"); wynik = A * C % Zad 2 disp("# Zad 2") x = 1; s = 0; m = 0.001; i = 0; while(x >= m) i = i + 1; x = 1 / (i * sqrt(i)); s = s + x; end indeks = i wynik = s % Zad 3 disp("# Zad 3") x = 0:0.1:8*pi; y = sin(x) + cos(2*x); plot(x,y,'g*'); title("sin(x)+cos(2x)"); xlabel('x'); ylabel('y'); % Zad 4 disp("# Zad 4") n = 20 wynik = fib(n) do tego oddzielnie funkcja fib(n) Zad 1 Wykonać mnożenie tablicowe podanych macierzy: A = [1 2 3; 1 0 1], B = [2 1 2; 0 2 3]. % Zad 1 disp("# Zad 1") A = [1 2 3; 1 0 1]; B = [2 1 2; 0 2 3]; wynik = A .* B Zad 2 Dla szeregu ∑(n=1,∞) 1/n podać indeks liczby, kiedy suma cząstkowa przekroczy liczbę 5. % Zad 2 disp("# Zad 2") x = 1; s = 0; m = 5; i = 0; while(s < m) i = i + 1; x = 1 / i; s = s + x; end indeks = i wynik = s Zad 3 Narysować niebieską linią wykres wielomianu interpolacyjnego trzeciego stopnia przechodzącego przez punkty (0,0),(1,1),(2,0) zaznaczone czerwonymi okręgami. % Zad 3 disp("# Zad 3") x0 = [0 1 2]; y0 = [0 1 0]; w = 3; p = polyfit(x0,y0,w) x = -3:0.1:3; y = polyval(p,x); plot(x0,y0,'ro',x,y,'b'); title("Interpolacja 3 stopnia"); xlabel('x'); ylabel('y'); Zad 4 Napisać funkcję szukającą litery w podanym ciągu znaków i wywołać ją dla poniższych argumentów: L = "Teraz masz zdac", z = 'c'. % Zad 4 disp("# Zad 4") L = "Teraz masz zdac"; z = 'c'; wynik = szukaj(L,z) Do tego oddzielna funkcja: function k = szukaj(L,z) k = 0; s = size(L); s = s(2); for i = 1:s if L(i) == z k = i; break; end end endfunction main % Zestaw 3 % Zad 1 disp("# Zad 1") A = [1 2 3; 1 0 1]; B = [2 1 2; 0 2 3]; wynik = A .* B % Zad 2 disp("# Zad 2") x = 1; s = 0; m = 5; i = 0; while(s < m) i = i + 1; x = 1 / i; s = s + x; end indeks = i wynik = s % Zad 3 disp("# Zad 3") x0 = [0 1 2]; y0 = [0 1 0]; w = 3; p = polyfit(x0,y0,w) x = -3:0.1:3; y = polyval(p,x); %plot(x0,y0,'ro',x,y,'b'); %title("Interpolacja 3 stopnia"); %xlabel('x'); %ylabel('y'); % Zad 4 disp("# Zad 4") L = "Teraz masz zdac"; z = 'c'; wynik = szukaj(L,z) do tego oddzielnie funkcja szukaj(L,z) Zad 1 Zdefiniować poniższe macierze: A = [1 1 1; 1 1 1], B = [2; 2], C = [3 3 3 3], Złożyć macierz D z podanych powyżej macierzy w taki sposób, aby wyglądała następująco: │ 1 1 1 2 │ D = │ 1 1 1 2 │ │ 3 3 3 3 │ % Zad 1 disp("# Zad 1") A = [1 1 1; 1 1 1]; B = [2; 2]; C = [3 3 3 3]; D = [A, B; C]; wynik = D Zad 2 Usunąć drugi wiersz macierzy D. % Zad 2 disp("# Zad 2") D(2, = []; wynik = D Zad 3 Funkcja przyjmuje poniższe wartości: y = {3*x^2 dla x < 0 {40*sqrt(x) dla x >= 0 Narysować czerwoną linią wykres tej funkcji w przedziale <-9,0> z krokiem 0.5 oraz <1,15> z krokiem 1. % Zad 3 disp("# Zad 3") x = [[-9:0.5:0],[1:15]]; y = fun1(x); figure(1); plot(x,y,'r'); title("Fun1"); xlabel('x'); ylabel('y'); Do tego oddzielna funkcja: function [y] = fun1(x) s = size(x); s = s(2); for i = 1:s if x(i) < 0 y(i) = 3 * x(i)^2; else y(i) = 40 * sqrt(x(i)); end end endfunction Zad 4 Napisać funkcję, która rysuje na wykresie czarnymi gwiazdkami choinkę, w zależności od ilości wierszy. Przykład dla n = 5: * * * * * * * * * * * * * * * % Zad 4 disp("# Zad 4") n = 5 figure(2); choinka(n) Do tego oddzielna funkcja: function choinka(n) if n > 0 x = []; y = []; k = 0; for i = 1:n for j = 1:i k = k + 1; x(k) = -j; y(k) = i; end end plot(x,y,'k*'); axis([-(n+1) 0 0 n+1]); title("Choinka"); end endfunction main % Zestaw 4 % Zad 1 disp("# Zad 1") A = [1 1 1; 1 1 1]; B = [2; 2]; C = [3 3 3 3]; D = [A, B; C]; wynik = D % Zad 2 disp("# Zad 2") D(2, = []; wynik = D % Zad 3 disp("# Zad 3") x = [[-9:0.5:0],[1:15]]; y = fun1(x); figure(1); plot(x,y,'r'); title("Fun1"); xlabel('x'); ylabel('y'); do tego oddzielnie funkcja fun1(x) % Zad 4 disp("# Zad 4") n = 5 figure(2); choinka(n) do tego oddzielnie funkcja choinka(n)
×