Jump to content

Perełka !...


TobiPL

Recommended Posts

44.png.c8a3abeeee31d3d1e5256bc0fe544c24.png

 

Jesteście prawdziwą Perełką !...

Lubię przeglądać nowości w programowania, każdego tygodnia wyszukują C++ Kurs oraz C++ Poradnik na YouTube i ustawiam filtr na ostatni tydzień

Od niedawna zacząłem interesować się również forami...

 

Jakim cudem jest tak wiele postów sprzed ponad 2/4 lat !...

na pierwszych stronach są widoczne posty z 2013 roku... powinniście zareklamować skuteczniej swoje Formu :x...

 

Co prawda ma sporo niedociągnięć oraz braków jednak wygląda zdecydowanie lepiej niż cpp0x czy inne beznadziejne fora...

 

 

Jednak aby nie być oskarżonym o bezwartościowy post... to OK...

Mam taki problem że mi to się nie kompiluje...

Kompilator wywala błąd i nie umiem znaleźć powodu :)... ahh ja !... Ja !...

 

CZEMU?... Ktoś mi odpowie?... jest to Język Skryptowy Papyrus dla Bethesdy...

Scriptname QLG_Script_SwitchLight extends ObjectReference  
{ Script to Light Up all Lights in List and turn them out after Time
	This script is created by TobiPL for Braverock 3 }
Import Sound
;===- Base Info. -===;
 ;Created: 2019-03-17
 ;Update: 2019-04-19
 ;Author: TobiPL
 ;Unit: M.PC<1>
;===- Var. setup -============================================
	Actor Property QPlayer Auto
	{ Player Ref. }
;===- Items Var. -===============================
;***********************************************;
	FormList Property QData auto
	{ List of Used items
		<< Order >>
		 :0: - Light
		 :1: - Light Effect
		 :2: - Static
		 :3: - Sound Marker }
	ObjectReference[] QDataArray
	
	Sound Property QSoundFireUp Auto
	{ Sound to Play on fire activate }
	
	Sound Property QSoundFireOut Auto
	{ Sound to Play on fire deactivate }

	Float Property QTurnOffDelay auto
	{ Time in GameH to Off Light, 0.5 Mean 30 Min }
	
	Float Property QTrunOffMin Auto
	{ Min. in GameH time to Off Light, after this use only Delay }
	
	GlobalVariable Property QDebug Auto
	{ Global, true/false to show Debug Notifications ! 
		please, use "QLG_DEBUG_SCRIPT" }
;================================================
;===- Main Script -==============================
;***********************************************;
Ev ent OnInit()
	If( QDebug as bool )
		Debug.Notification( "Starting Initialization" )
			EndIf
	;*********************************;
	If( FirstUse )
			Constructor()
			FirstUse = false
	EndIf
	If( QFired )
		GoToState( "QState_Working" )
			Else
		GoToState( "QState_Ready" )
	EndIf
	;*********************************;
	If( QDebug as bool )
		Debug.Notification( "Initialization Finished" ) 
			EndIf
EndEvent;==- Var. List -==;
	Bool FirstUse = true
	;
;*************************;
	State Wait
		; Do Nothing
	EndState
;================================================
;***********************************************;
State QState_Ready
	Event OnTriggerEnter( ObjectReference QRef )
		If( QRef != QPlayer )
			Return
		EndIf
		
		If( QDebug as bool )
		Debug.Notification( "Triggered QLG_Script_SwitchLight" ) 
			EndIf
	
		QFired = true;
		GoToState( "QState_Working" )
		QLFireUp()
		RegisterForSingleUpdateGameTime( QTurnOffDelay + QTrunOffMin )
		
	EndEvent
EndState;==- Var. List -==;
;*************************;
	Bool QFired = false;
	;
;================================================
;***********************************************;
State QState_Working
	Event OnUpdateGameTime()
		If( QLUpdateFire() )
			RegisterForSingleUpdateGameTime( QTurnOffDelay )
			
			If( QDebug as bool )
				Debug.Notification( "Update Fire, Fires left: " + AMT )
			EndIf
		Else
			QFired = false;
			UnregisterForUpdateGameTime()
			GoToState( "QState_Ready" )
			
			If( QDebug as bool )
				Debug.Notification( "Fire out" )
			EndIf
		EndIf
	EndEvent
EndState;==- Var. List -==;
	;
	;
;================================================
;***********************************************;
Bool Function QLUpdateFire()
	Int Rand = QChain_GetRandomID()
	
	If( QDebug as bool )
		Debug.Notification( "Fire Update, ID: " + Rand )
	EndIf
	
	ObjectReference[] TempArray
	TempArray = new ObjectReference [ 4 ]	; Light, Effect, Static, Sound
	
	TempArray[ 0 ] = QDataArray[ 4 * Rand ]
	TempArray[ 1 ] = QDataArray[ 4 * Rand + 1 ]
	TempArray[ 2 ] = QDataArray[ 4 * Rand + 2 ]
	TempArray[ 3 ] = QDataArray[ 4 * Rand + 3 ]
	
	If( ( TempArray[0] ) || ( TempArray[1] ) || ( TempArray[2] ) || ( TempArray[3] ) )
		Debug.Notification( "Fire Update, All Objects are Good" )
			Else
		Debug.Notification( "Fire Update, Few Objects are Bad" )
	EndIf
	
	QLPlayFireOut( TempArray )
	QChain_RemoveID( Rand )
	
		If( AMT == 0 )
			Return False
		EndIf
	Return true
EndFunction;==- Var. List -==;
	;
	;
;================================================
;***********************************************;
Function QLFireUp()
	ObjectReference[] TempArray
	TempArray = new ObjectReference [ 4 ]	; Light, Effect, Static, Sound
	
	Int DataSize = QData.GetSize()
		DataSize /= 4
	Int i = 0
	While ( i < DataSize )
		TempArray[ 0 ] = QDataArray[ 4 * i ]
		TempArray[ 1 ] = QDataArray[ 4 * i + 1 ]
		TempArray[ 2 ] = QDataArray[ 4 * i + 2 ]
		TempArray[ 3 ] = QDataArray[ 4 * i + 3 ]
		
		If( ( TempArray[0] ) || ( TempArray[1] ) || ( TempArray[2] ) || ( TempArray[3] ) )
			Debug.Notification( "Fire UP, All Objects are Good" )
				Else
			Debug.Notification( "Fire UP, Objects are Bad" )
		EndIf
		
		QChain_Add( i )
		QLPlayFireUp( TempArray )
		Utility.Wait( 0.1 )
			
		i += 1
		If( QDebug as bool )
			Debug.Notification( "Fire Created, ID: " + i )
		EndIf
	EndWhile
EndFunction;==- Var. List -==;
	;
	;
;================================================
;***********************************************;
Function QLPlayFireUp( ObjectReference[] Data )
	Int SoundTemp = QSoundFireUp.Play( Data[2] )
		Data[0].Enable( true )		; Enable Light
		Data[1].Enable( true )		; Enable Effect
	
		Utility.Wait( 0.1 )		; Wait
	
		Data[1].Disable( true )		; Disable Effect
		Data[2].Enable( true )		; Enable Static
		Data[3].Enable()			; Enable Sound Marker
		
		Utility.Wait( 0.2 )		; Wait
	StopInstance( SoundTemp )
EndFunction;==- Var. List -==;
	;
	;
;================================================
;***********************************************;
Function QLPlayFireOut( ObjectReference[] Data )
	Int SoundTemp = QSoundFireOut.Play( Data[2] )
		Data[2].Disable( true )		; Disable Static
		
		Utility.Wait( 0.3 )		; Wait
		
		Data[0].Disable( true )		; Disable Light
		Data[3].Disable( true )		; Disable Sound Marker
		
		Utility.Wait( 0.3 )		; Wait
	StopInstance( SoundTemp )
EndFunction
;==========================================================
;*******************************************************************;
;===- Class QChain -=================================================
;*******************************************************************;
;==========================================================
		; Item Structure ;		;
			Int[] NextID		; Next Item ID
			Int[] PrevID		; Prev Item ID
			Int[] RefID			; Value to Object ID
	;*******************************************;
		; Free Strusture ;		;
			Int[] List			; List of Free IDs
			Int First			; First Free ID
	;*******************************************;
		; Var. List ;			;
			Int LastUsed		; Last Used Item
			Int FirstID			; First Item
			Int LastID			; Last Item
			Int AMT				; Amount Of Items
			Int Size = 32		; Size of Array
	;*******************************************;
;================================================
;***********************************************;
Int Function QChain_GetRandomID()
	Int Temp = FirstID
	Int Rand = Utility.RandomInt( 0 , AMT )
	Int i = 0
		While ( i < Rand )
			Temp = NextID[ Temp ]
			i += 1
		EndWhile
	Return RefID[ Temp ]
EndFunction
;_______________________________________________;
;===============================================;
;***********************************************;
Bool Function QChain_Add( int NewValue )
		If( AMT == Size )
			Return false
		EndIf
		
		int NewItemID = List[ First ]
		
		PrevID[ FirstID ] = NewItemID
		NextID[ LastID ] = NewItemID
		
		NextID[ NewItemID ] = FirstID
		PrevID[ NewItemID ] = LastID
		RefID[ NewItemID ] = NewValue
		
		LastID = NewItemID;
    
		First -= 1
		AMT += 1
		
		Return true
EndFunction
;_______________________________________________;
;===============================================;
;***********************************************;
Bool Function QChain_RemoveID( int ID )
		If( AMT == 0 )
			Return false
		EndIf
		int ItemID = FirstID
		Int i = 0
		While ( i < AMT )
			If( ID == ItemID )
				
				AMT -= 1
				First += 1
				List[ First ] = ID
				NextID[ PrevID[ ItemID ] ] = NextID[ ItemID ]
				PrevID[ NextID[ ItemID ] ] = PrevID[ ItemID ]
				
				If( ItemID == FirstID )
						FirstID = NextID[ ItemID ]
					EndIf
				If( ItemID == LastID )
						LastID = PrevID[ ItemID ]
					EndIf
				Return true
			EndIf
			ItemID = NextID[ ItemID ]
			i += 1
		EndWhile
	Return false
EndFunction
;_______________________________________________;
;===============================================;
;***********************************************;
Function Constructor()
	NextID = new Int [ 32 ]
	PrevID = new Int [ 32 ]
	RefID = new Int [ 32 ]
	List = new Int [ 32 ]
	QDataArray = new ObjectReference [ 128 ]

	Int T = 0
	Int DataSize = QData.GetSize()
	While ( T < DataSize )
		QDataArray[ T ] = QData.GetAt( T ) as ObjectReference
		T += 1
	EndWhile
	
	First = Size - 1
	
	Int i = 0
		While ( i < Size )
			List[i] = ( Size - i ) - 1 ;
			NextID[i] = 0;
			PrevID[i] = 0;
			RefID[i] = 1;
			i += 1
		EndWhile
	AMT = 0;
	LastUsed = 0;
	FirstID = 0;
	LastID = 0;
EndFunction
;***********************************************;
;=============- QChain Class END -==============;
;***********************************************;
; Hello I'm Tobi and my Sexy Cat is Nicole !...

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...